Expert juridic – Ce trebuie sa stiti despre angajarea zilierilor in anul 2018

Expert juridic – Ce trebuie sa stiti despre angajarea zilierilor in anul 2018

Expert juridic

Ce trebuie să știți despre angajarea zilierilor în 2018

Cu preponderență în mediul rural, s-a constat necesitatea existenței unui capital uman, a unei forțe de muncă temporare și care să nu necesite aceleași formalități precum angajarea unui muncitor necalificat cu contract individual de muncă.
Deși noțiunea de zilier nu este una nouă în climatul juridic, totuși această meserie și-a găsit reglementare în actuală decadă prin apariția Legii nr. 52/15 aprilie 2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 276/2011) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.
Acest act normativ a suferit mai multe modificări de-a lungul timpului, însă vom analiza forma legii în vigoare la acest moment.
Prin zilier se înțelege persoană fizică, cetăţean român sau străin, ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional pentru un beneficiar, contra unei remuneraţii. Pot desfăşura activităţi necalificate cu caracter ocazional şi cetăţenii altor state sau apatrizii care au domiciliul, sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române.
Beneficiari ai acestui tip de forță de muncă pot fi doar persoane juridice, indiferent de formă de organizare sau modul de constituire a capitalului. Astfel, sunt excluse din categoria beneficiarilor persoanele fizice și autoritățile publice, cu anumite excepții prevăzute în lege (exempli gratia: Serviciile de Gospodărie Comunală).
Diferența față de formă clasică de angajare, prin încheierea unui contract de muncă înregistrat în REVISAL, o reprezintă faptul că această formă de angajare este încheiată prin simplul acord de voință (verbal), al beneficiarului și al zilierului.
Pot presta activități lucrative persoanele peste 18 ani, inclusiv minorii între 16-18 ani, chiar și minorii cu vârste între 15 și 16 ani, însă în acest din urmă caz este nevoie de acordul reprezentatului legal.
Durata activităţii ocazionale este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă, fiind limitată la un maxim de 12 ore pe zi. Zilierul minor care are capacitatea de muncă va putea lucra 6 ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe săptămână. Zilierul minor nu va efectua activitate în timpul nopţii.
Niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, precum şi activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate; în cazul acestora, perioada nu poate depăşi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.
Plata zilierului. Chiar dacă părţile convin un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puţin 8 ore de muncă.
Pentru activitatea executată, zilierul are dreptul la o remuneraţie al cărei cuantum se stabileşte prin negociere directă între părţi. Cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru sau la sfârşitul săptămânii, înainte de semnarea în Registru de către zilier şi beneficiar. Dovada plăţii remuneraţiei se face prin semnătura zilierului în Registru.
Modalitatea de plată electronică şi aspectele care privesc plata remuneraţiei se stabilesc prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011.
Limite în folosirea zilierilor. Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfăşurarea unor activităţi în beneficiul unui terţ.
Drepturile și obligațiile beneficiarului sunt reglementate de art. 5 și următoarele din lege, această categorie profesională având următoarele drepturi:
a) să stabilească activităţile pe care urmează să le desfăşoare zilierul, locul executării activităţii şi durata acesteia;
b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a lucrărilor,
dar și următoarele obligaţii:
a) să înfiinţeze Registrul de evidenţă a zilierilor conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din lege,
b) să completeze Registrul de evidenţă a zilierilor înainte de începerea activităţii, conform instrucţiunilor prevăzute în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din lege;
c) să prezinte Registrul de evidenţă a zilierilor organelor de control abilitate;
d) să asigure informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, precum şi cu privire la drepturile şi obligaţiile sale;
e) să plătească zilierului remuneraţia cuvenită, prin orice mijloc de plată admis de lege, la sfârşitul fiecărei zile; plata remuneraţiei se poate realiza cel mai târziu la sfârşitul săptămânii sau a perioadei de desfăşurare a activităţii, respectiv lunar, în situaţia în care perioada de desfăşurare a activităţii depăşeşte 30 de zile, numai cu acordul exprimat în scris de către zilier şi beneficiar.
Beneficiarul are și obligații pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, și anume:
a) să asigure securitatea şi sănătatea în muncă zilierilor;
b) să asigure instruirea zilierului, înainte de începerea activităţii şi/sau la schimbarea locului de muncă, cu privire la pericolele la care poate fi expus şi la măsurile de prevenire şi protecţie pe care trebuie să le respecte;
c) să solicite zilierilor asumarea pe propria răspundere, prin semnătură, că starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţilor repartizate de beneficiar;
d) să pună la dispoziţie zilierilor echipamente de muncă adecvate, care nu pun în pericol securitatea şi sănătatea acestora;
e) să asigure, în mod gratuit, echipamente individuale de protecţie adecvate activităţii desfăşurate de zilieri;
f) să comunice deîndată, către inspectoratul teritorial de muncă pe rază căruia s-a produs, orice eveniment în care au fost implicaţi zilieri;
g) să înregistreze accidentele de muncă suferite de zilieri în timpul activităţii; modalitatea de înregistrare se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a legii.
Accidente de muncă. Cercetarea evenimentului în care au fost implicaţi zilieri se realizează de către inspectoratul teritorial de muncă pe rază căruia s-a produs evenimentul. În situaţia producerii unui eveniment care are ca urmare accidentarea/decesul zilierului, beneficiarul este obligat să asigure cheltuielile necesare îngrijirilor medicale/ înmormântării din fonduri proprii, în cazul în care evenimentul s-a produs din vina sa.
Plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestată de zilier este în sarcina beneficiarului. Cuantumul impozitului este de 16% calculat la remuneraţia brută şi se virează în conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Drepturile și obligațiile zilierilor. Zilierii au următoarele obligaţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
a) să îşi însuşească şi să respecte măsurile de prevenire şi protecţie stabilite de beneficiar;
b) să utilizeze corect echipamentele de muncă puse la dispoziţie de către beneficiar;
c) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
d) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii ale echipamentelor de muncă;
e) să comunice imediat beneficiarului orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lor;
f) să pună la dispoziţia inspectorilor de muncă informaţiile şi documentele solicitate cu ocazia controlului.
Domenii de activitate în care se pot folosi zilierii (Conform organigramei CAEN): a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01; b) silvicultură, cu excepţia exploatării forestiere – diviziunea 02; c) pescuit şi acvacultură – diviziunea 03; d) colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase – clasa 3821 şi clasa 3811; e) recuperarea materialelor – grupa 383; f) comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii – grupa 462; g) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823; h) publicitate – grupa 731; i) activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004; j) activităţi de cercetare-dezvoltare în biotehnologie – clasa 7211, activităţi de cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie – clasa 7219; k) activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste – clasa 7220 (săpături arheologice); l) activităţi de întreţinere peisagistică – plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare – clasa 8130; m) creşterea materialului săditor – creşterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operaţiuni de îngrijire/curăţare a pomilor, activităţi ale pepinierelor, cu excepţia celor pentru arbori de pădure – clasa 0130; n) activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale – clasa 9140; o) creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale – clasa 0149; p) hoteluri şi alte facilităţi de cazare – diviziunea 55; facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – clasa 5520 – tabere de copii (organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea acestuia); q) facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – clasa 5520 – cabane; r) activităţi ale bazelor sportive – clasa 9311; s) activităţi ale cluburilor sportive – clasa 9312; ş) activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621.
Răspunderea contravenţională. Nerespectarea de către beneficiar a cel puțin o obligație impusă de Legea nr. 52/2011 poate atrage sancțiuni între 1.000 lei și 20.0000 lei, în funcție de textul de lege încălcat.
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute se realizează de către inspectorii de muncă sau de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
Litigiile dintre beneficiar şi zilier nerezolvate pe cale amiabilă se soluţionează de către judecătoria competentă în a cărei rază teritorială se află locul desfăşurării activităţii zilierului.

Nota autorului: prezentul articol are drept scop informarea publicului larg cu privire la schimbările legislative referitoare la piața muncii și nu reprezintă o opinie juridică în sensul Legii nr. 51/1995.
Materiale folosite: Legea nr. 52/2011, legislație.just.ro.

Avocat Radu-Gabriel PATRICHE
Baroul Bacău
av.radupatriche@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.