OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE PENTRU TINERII FERMIERI ÎN 2018 (I)

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE PENTRU TINERII FERMIERI ÎN 2018 (I)

avocat Radu-Gabriel PATRICHE

Baroul Bacău

av.radupatriche@gmail.com

O nouă sesiune din cadrul PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020 este pe cale să înceapă. Aceasta se referă la posibilități de finanțări pentru tineri fermieri, măsura fiind cunoscută în sens juridic ca SUBMĂSURA 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. Submăsura 6.1 – „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” se încadrează, conform Regulamen-tului nr. (CE) 1305/2013, art.19, în Măsura 06 „Dezvoltarea exploa-tațiilor și a întreprinderilor” și contribuie la domeniul de interven-ție 2B ”Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor”, precum și domeniul de intervenție secundar – DI.3a. Submăsura 6.1 are ca scop: instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca șefi/manageri ai unei exploatații agricole; îmbunătățirea managementului, creșterea competitivității sectorului agricol, precum și conformitatea cu cerințele de protecție a mediului, igienă și bunăstarea animalelor și siguranța la locul de muncă; submă-sura va crea posibilitatea tinerilor fermieri rezidenți, cu domiciliul stabil în România, cu un minim de cunoștinte de bază, să se instaleze ca șefi/manageri ai exploatației; creșterea numărului de tineri fermi-eri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca șefi/manageri de exploatație; încurajarea tinerilor și a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naționale în general. Conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, art. 19, alin. (1), „Sprijinul acordat în cadrul acestei Măsuri constă în: (a) ajutor la înființarea întreprinderii pentru: (i) tinerii fermieri”. Tânărul fermier reprezintă, conform art. 2, alin. (1n) „o persoană cu vârsta de până la 40 de ani (inclusiv cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații”. Sprijinul va fi acordat pentru facilitarea înce-perii activităților agricole pentru instalarea tânărului fermier. Astfel, prin îndeplinirea obiectivelor pro-puse în Planul de Afaceri, se consideră că tânărul fermier s-a instalat, iar sprijinul acordat prin FEADR și-a atins obiectivul stra-tegic.

Încadrarea Cererii de finanțare se va realiza pe domeniul de intervenție (DI) 2B, care vizează facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespun-zător și, în special, a reînnoirii gene-rațiilor, acordând sprijin tinerilor fermieri pregătiți adecvat, care se stabilesc pentru prima dată într-o exploatație agricolă în calitate de șefi ai exploatației.

Solicitanți eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt: a) tânărul fermier în confor-mitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole; b) persoana juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de explo-atație.

Conditiile exploatarii sunt: a) exploatația are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 50.000 SO; b) exploatația este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică; Exploatația este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA. Exploa-tația agricolă trebuie să fie înregis-trată de solicitant, în nume propriu, conform formei de organizare pen-tru accesarea sprijinului, la Primărie în Registrul Agricol, la APIA în Registrul Unic de Identificare și la ANSVSA în Registrul Exploatațiilor – după caz, înainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri.

Categoriile de solicitanți eligibili în cadrul submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, în funcție de forma de organizare, sunt: a) persoană fizică înregistrată și autorizată în confor-mitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările și comple-tările ulterioare: individual și independent, ca persoană fizică autorizată (PFA); ca întreprinzător titular al unei întreprinderi indivi-duale (II); ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF); b) asociat unic și administrator al unei societăți cu răspundere limitată – SRL, înființată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modifi-cările și completările ulterioare; asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăți cu răspundere limitată – SRL, înființată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modifi-cările și completările ulterioare. Tânărul care se instalează (cel care reprezintă societatea în relația cu AFIR) va fi membrul asociat desemnat de către asociați ca administrator al societății; c) întreprinderi mici – care au între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

Solicitantul trebuie să respecte următoarele: a) să fie per-soană fizică autorizată/ întreprin-dere familială/individuală sau persoană juridică română; b) să acționeze în nume propriu.

Categoriile de solicitanți ai Submăsurii 6.1 derulate prin PNDR 2014-2020, restricționate de la finanțare, sunt, după caz: a) solicitanții/beneficiarii/membrii asociațiilor de dezvoltare interco-munitară, după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, care NU achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea Contractelor de finanțare; b) beneficiarii Măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri”, denumită în continuare 112, beneficiarii Măsurii 411-112 „Instalarea tinerilor fermieri” prin LEADER, denumită în continuare 411-112, și beneficiarii Măsurilor 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistență” denumită în continuare 141 și 411-141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistență” prin LEADR, denumită în continuare 411-141 din cadrul PNDR 2007-2013, precum și beneficiarii Submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, inclusiv din zona ITI, Submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea ferme-lor mici” inclusiv din zona ITI din PNDR 2014-2020; c) exploatațiile care au beneficiat de sprijin prin intermediul Măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri”, cele care au proiecte nefinalizate (fără statut de proiect finalizat sau reziliat) în cadrul Măsurii 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisub-zistență ”, din PNDR 2007-2013, dar sunt restricționate și cele care au beneficiat de sprijin prin intermediul Submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” inclusiv din zona ITI 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” inclusiv din zona ITI, din PNDR 2014-2020, indiferent dacă au finalizat sau nu proiectul. Beneficiarii Contractelor de finanțare sM 6.1 care depun proiecte pentru oricare dintre celelalte măsuri care privesc activități agricole (de exemplu: sM4.1, sM4.1a, sM4.2, s.M4.2a – inclusiv din zona ITI) din cadrul PNDR 2014 – 2020, până la acordarea celei de-a doua tranșe de plată din PNDR 2014-2020. Este permisă accesarea submăsurii non-agricole 6.2/ 6.4 în același timp cu submăsura 6.1, dar prin Cereri de finanțare diferite.

Nota autorului: prezentul articol are drept scop informarea tinerilor fermieri cu privire la posibilitățile de a primi un imbold financiar prin finanțarea UE, și nu reprezintă o opinie juridică in sensul Legii nr.51/1995.

Materiale folosite: Ghidul Solicitantului, portal.afir.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published.